Z cizích jazyků se u nás vyučuje angličtina, němčina a ruština. Anglický jazyk mají žáci již od 1. třídy, od 7. třídy přibírají další, a to buď němčinu, nebo ruštinu. Jiná situace je ve třídách s rozšířenou výukou jazyků. Od školního roku 2022/23 budeme jazykové třídy zřizovat od šestého ročníku. Žáci budou vybíráni podle jazykových i jiných schopností. V těchto třídách je dotace výuky jazyků posílena, v šestém ročníku přibírají další tři hodiny německého jazyka. Letos naposledy nabízíme žákům 5. tříd možnost přestoupit do stávající jazykové třídy. Využít ji mohou žáci, kteří do 24. května odevzdají přihlášku a absolvují test, ve kterém vyučující angličtiny zjišťují jejich úroveň znalosti jazyka a také to, zda se mohou do již stávající třídy zařadit, aby jim další studium nedělalo potíže. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Většina výuky jazyků bude od letoška probíhat v učebně, do níž bylo pořízeno moderní vybavení. Ve třídě budou žákům k dispozici počítače, interaktivní tabule, multimediální zařízení atp. Rovněž bude mít každý žák k dispozici náhlavní set k dokonalému poslechu vyučovaného jazyka. Práce na nových stolních počítačích bude pro žáky inspirativní. Jsou vybaveny systémem RobotelSmartClass+, který umožňuje rozvíjet všechny čtyři klíčové jazykové kompetence: poslech, mluvení, čtení a psaní. Díky sluchátkům a mikrofonu nemusí mít žáci strach ani trému při tréninku mluveného projevu. Ke špičkové technice nabízíme velmi kvalitní učitele jazyků a také možnost konverzace s rodilými mluvčími.

Nová učebna přírodovědných předmětů je moderní laboratoří, kde vzdělávání v předmětu fyzika bude směřovat k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí, povede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti, povede k vytváření a ověřování hypotéz. Žáci se budou učit zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi. K tomu všemu poslouží opět počítače, ne však v celé třídě, ale pro momentální potřebu, například pro jednotlivce. A také sady nových pomůcek, měřících soustav, žákovských sad pro výuku přírodních věd. Jde například o žákovské sady z mechaniky a hydrostatiky, kde žáci vytvoří dvou nebo tříčlenné týmy a společně budou poznávat základní fyzikální veličiny, měřit síly, ověří zlaté pravidlo mechaniky pro práci na jednoduchých strojích, sestaví hydraulická zařízení nebo dokáží platnost Archimédova zákona. Mezi další novinky patří kalorimetry, které budou sloužit k ukázkám přeměny energií a předávání tepla v izolované soustavě a k potvrzení platnosti kalorimetrické rovnice, která říká, že v uzavřené, neboli izolované soustavě, se teplo odevzdané jedním tělesem rovná teplu přijatému druhým tělesem. Jde vlastně o aplikaci zákona zachování energie. Pro rozvoj výuky elektřiny poslouží i nový motorem poháněný Van de Graaffův generátor, který slouží k získání bezpečného vysokého napětí pro pokusy z elektrostatiky, nebo nový osciloskop a sada žákovských multimetrů. Jako perličku můžeme dodat, že jsme získali i Geigerův počítač, který slouží k měření a zaznamenávání množství dopadajícího alfa, beta i gama záření, nebo laserový dálkoměr, který má dosah až 60 metrů a přesnost 2 mm.

Máme se tedy v naší škole na co těšit.

Marta Ludvíková