Mimo jiné byla volena Okresní myslivecká rada, pod kterou pak spadají jednotlivé komise a tím i všechny akce pod záštitou ČMMJ na dalších 5 let, jako jsou například všechny kynologické akce, střelecké akce, kulturní akce, programy pro vzdělávání dětí a mládeže, ale i například každoroční soutěž Zlatá srnčí trofej, vzdělávací cyklus Myslivcův rok, Myslivci Písku, nebo též pořádání u veřejnosti oblíbeného mysliveckého plesu v KD Písek.
Okresní myslivecký spolek Písek (dále jen OMS Písek) je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty z.s. a zájmovým pobočným spolkem s právní subjektivitou. Posláním Okresního mysliveckého spolku je sdružování myslivců a přátel přírody, výchova k ochraně přírody a k chovu zvěře, výcvik loveckých psů, podpora výchovy a vzdělávání mládeže.
Do působnosti Okresního mysliveckého spolku Písek při ČMMJ spadá celkem 76 honiteb, z toho v oblasti působnosti MěÚ Písek 53 honiteb s celkovou výměrou 65 243 ha a v oblasti působnosti MěÚ Milevsko 23 honiteb s výměrou 35 112 ha. Také z těchto důvodů je pětiletý volební sněm pro sdružující myslivce významnou událostí.
Přípravy na tuto myslivecky významnou akci probíhaly v několikadenním předstihu, kdy se očekávala hojná účast delegátů napříč všemi uživateli honiteb ve správním obvodu. Hlavní podíl přípravných prací připadl jako již tradičně na jednatelku OMS Písek, Kateřinu Zborníkovou. Samotný sněm pak proběhl v sále Kulturního domu v Bernarticích.
Účast delegátů předčila očekávání, neboť se dostavilo 80,88 % všech delegátů s právem volit, což je nevyšší účast v novodobé historii ČMMJ OMS Písek!
Program sněmu byl opravdu nabytý – na úvod byla předsedou OMS Písek Janem Matulkou přednesena zpráva o činnosti OMS Písek za uplynulé pětileté období, následovala zpráva o činnosti Okresní dozorčí rady Písek, byl přednesen výsledek hospodaření OMS Písek za rok 2019 a další zprávy za jednotlivé komise.
Následně předseda volební komise Mgr. Zdeněk Vágner a představil jednotlivé kandidáty do Okresní myslivecké rady a Okresní dozorčí rady pro roky 2020 - 2025.
Celý průběh volebního sněmu se nesl v duchu přesně stanoveného formálního průběhu, ale zároveň v přátelské atmosféře, kterou doplňoval slavnostní doprovod mysliveckých trubačů. Součástí programu bylo také předávání - propůjčení vyznamenání II. a III. stupně za zásluhy v myslivosti. Za dlouholetou práci a rozvoj myslivosti byla předána také jedna medaile Sv. Huberta.
V průběhu sněmu se ujali postupně slova všichni pozvaní hosté. Za Státní veterinární správu promluvila MVDr. Zuzana Francisti s informacemi ve věci Afrického moru prasat a řádného odevzdávání vzorků či správného vyplňování formulářů. Za státní správu myslivosti promluvili postupně zástupci Městských úřadů Písek a Milevsko, Ing. David Schwedt a Dana Marie Kroupová, DiS., kteří přítomné seznámili s legislativními změnami (nová vyhláška o změnách doby lovu zvěře), s dozorovou činností ve svých správních obvodech, aplikací zákonů pro uživatele honiteb, termínech konání Chovatelské přehlídky trofejí, ale upozornili například i na potřebu změny přístupu k hospodaření se zvěří v souvislosti se změnami přírodních podmínek, dané suchem a kůrovcovou kalamitou.
Po sečtení výsledků se přistoupilo k vyhlášení výsledků voleb a představení nového předsedy OMS Písek. Novým předsedou Okresního mysliveckého spolku Písek se stal pan Jan Matulka, který úspěšně obhájil mandát z let 2015 až 2020 na další pětileté období.
Se „staronovým“ předsedou OMS Písek Janem Matulkou společně do Okresní myslivecké rady zasednou Ing. Ladislav Křížek, František Bláha, Josef Kloboučník, Ing. Miroslav Ušatý, Bc. Petr Soulek, František Pavlíček, Ing. David Schwedt a Josef Kotalík.
Nově zvolená Okresní dozorčí rada OMS Písek pak bude pracovat ve složení Ing. Jaroslav Procházka, RsDr. Václav Plátěnka, Ing. Ladislav Fučík, Ing. Pavel Šťástka a Ludmila Skaláková.
Na závěr nově zvolený předseda OMS Písek poděkoval všem za skvělou účast a přislíbil, že nově zvolení zástupci Okresní myslivecké rady, předsedové komisí a další členové ČMMJ-OMS Písek budou aktivně přistupovat ke svěřeným úkolům s důrazem na budování dobrého jména české myslivosti, vzdělávání mladé nastupující generace a také s důrazem na péči o krajinu.

OMR OMS Písek