Je tu opět jaro, které přímo vybízí k úklidu našich domovů a v neposlední řadě i zahrádek a jiných pozemků.  Odklízíme suchou trávu, listí ze zahrad, odpad ze zahrádek apod. Nejčastější způsob odstraňování je spalování.  Byť se zdá tento způsob nejjednodušší a nejekonomičtější, není tomu vždy tak. Určitě znáte případ, kdy z malého ohýnku vznikl velký požár, který pohltil nejen připravenou hromádku listí, ale i chatičku stojící opodál nebo také sousední les. Abychom tomuto předešli, je nutné znát několik základních povinností.
Ti, kteří chtějí spalovat listí nebo suchou trávu se musí řídit mimo jiné zákonem o požární ochraně. Z jeho ustanovení vyplývá, že není povoleno vypalování porostů. Můžou se však spalovat hořlavé látky na volném prostranství. V tomto případě je povinnost stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, případně ji zakázat.
Pro fyzické osoby je spalování odpadu jednodušší. Ti nemusí nic oznamovat, ale musí si mimo jiné počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Tzn. můžete si zapálit např. hromádku listí a nemusíte to hlásit, ale nesmíte způsobit požár.
Pro všechny platí, že je zakázáno rozdělávat oheň v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku. Též  je zakázáno rozdělávat oheň v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.  Pálení zbytků po těžbě v lese se řídí samostatným předpisem a to Nařízením kraje č. 2/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Tímto jsem shrnul podmínky pro spalování suché trávy, listí apod. z hlediska požární ochrany. Jenže nejen požár může způsobit škody, ale také spalování nevhodného odpadu může ohrozit např. ovzduší.  Proto je nutné dbát i zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší a obecních vyhlášek, které mohou spalování odpadu upravovat.
Obec může vlastním právním předpisem stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu (např. obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 1/2014 ze dne 19.6.2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění pozdějších předpisů).

kpt. Ing. Jaromír Horálek,
HZS Jihočeského kraje