Medaile jsou nejvyšším oceněním v oblasti vzdělávání a výchovy, udělují se za mimořádnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé vynikající působení v rezortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice 1. stupeň (stříbrná) a 2. stupeň (bronzová). Kandidátky a kandidáty na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů.

Již v minulosti byla takto oceněna dlouholetá práce našich kolegů učitelů Mgr. Hany Kafkové, Mgr. Heleny Wdowyczynové a Mgr. Rudolfa Přiba.

14. září 2023 předal ministr Mikuláš Bek medaile dalším výrazným osobnostem Benešovy školy, a to Mgr. Evě Vanžurové a paní Jarmile Svobodové.

Za výbornou práci, kterou přispěla k vysoké úrovni organizace školního a předškolního vzdělávání jako vedoucí Odboru školství a kultury Městského úřadu Písek, ale i jako dlouholetá pedagožka, ocenil ministr školství také Ing. Marii Cibulkovou.

Eva Vanžurová se věnovala výuce německého jazyka. Všechny své zkušenosti a nabyté vědomosti aplikovala ve výuce svých žáků a používala nové motivační metody. Organizovala či spoluorganizovala výměnné pobyty žáků v zahraničí. Vždy usilovala o to, aby ve škole a na jazykových kurzech působil zahraniční lektor. Vytvořila z kabinetu němčiny materiálové a poradní centrum, které sloužilo nejen němčinářům. Byla metodičkou němčiny v Písku, členkou krajské odborné sekce německého jazyka při Pedagogickém centru v Českých Budějovicích a poté dále pracovala jako metodička a školitelka Národního institutu dalšího vzdělávání. Jako ředitelka Základní školy Edvarda Beneše v Písku pomohla prosadit a zavést přípravnou systematickou výuku angličtiny v 1. a 2. třídách. Systematizovala výuku všech předmětů na samostatné práci předmětových komisí a zavedla podporu začínajícím učitelům přidělením uvádějícího učitele. Svou odbornou i řídící prací zvyšovala úroveň základního vzdělávání.

Jarmila Svobodová se práci pedagožky věnuje přes 40 let. Během svého působení na 15. mateřské škole v Písku zde pozdvihla kvalitu předškolního vzdělávání. Sestavila kolem sebe tým zodpovědných učitelek, které nabízely dětem pestrou škálu vzdělávacích aktivit. Díky jejím zkušenostem, odbornosti a ochotě spolupracovat bylo toto předškolní zařízení vnímáno velmi pozitivně nejen ze strany dětí a rodičů, ale také ze strany zřizovatele. Paní Svobodová se během celého profesního života neustále vzdělávala. Za dobu svého působení předala pedagogické znalosti a dovednosti stovkám dětí a také svou koncepční a řídící prací přispěla k rozvoji a výborné úrovni předškolního vzdělávání.

Práce našich kolegyň si velice vážíme, děkujeme za všechno, co pro naši školu a žáky udělaly, a přejeme hodně sil k dalším činnostem a také příjemný čas odpočinku.

Marta Ludvíková